הערכת סיכונים

כללי

הערכת סיכונים מציגה את רמת הסיכון של מתקן המטפל בחומרים מסוכנים, לבחינת ההשפעה על אזורי ריכוז אוכלוסייה, והשפעה הדדית על מתקנים או תשתיות בסביבה.

 • הערכת סיכונים איכותית (דטרמיניסטית) – מחשבת את רמת הסיכון עבור תרחיש סביר, או תרחיש חמור ביותר, לקביעת מרחק ההשפעה ממקור הסיכון.
 • הערכת סיכונים כמותית (הסתברותית) – מחשבת את רמת הסיכון עבור תרחישים אפשריים, לקביעת רמת הסיכון של כל התרחישים, הצגת מרחק ההשפעה כנגד ההסתברות. צירוף ההשלכות וההסתברות לחישוב רמת הסיכון הכוללת מוצג בעקומות סיכון, סיכון אישי לאדם מבודד או סיכון ציבורי לקבוצת אנשים, במרחק ממקורות הסיכון במפעל.

 

הצגת רמת הסיכון בשיטות להערכת סיכונים:

 • חישוב תוצאות תרחיש עבור נקודות קצה, על פי תכונות החומר – דליקות, רעילות או נפיצות.
 • הערכת סיכונים איכותית – חישוב המרחק עבור התרחיש הסביר.
 • הערכת סיכונים כמותית – חישוב המרחק לרמת הסיכון, חישוב המרחק כנגד הסבירות לאירוע התרחישים.

 

הערכת סיכונים איכותית

הערכת סיכונים – חישוב מרחק הפרדה.
הערכת סיכונים לחישוב מרחק הפרדה כתוצאה מכשל חומרים מסוכנים.
הערכת סיכונים בגישה הדטרמיניסטית עבור תרחיש כשל סביר.

מרכיב ניתוח השלכות מחוץ לאתר.
הערכת סיכונים לחישוב מרחק הפרדה לתרחישים עבור תהליכים מסוכנים, בהיבט של נקודת קצה לחומרים מסוכנים.

חישוב מרחקי הפרדה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין האוכלוסייה.

קביעת מרחקי ההפרדה נעשית לצורך הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור מתוצאות אירועי חומרים מסוכנים בשגרה, תוך התחשבות בצורכי הפיתוח וניסיון למזער את המגבלות על שימושי קרקע בהינתן משאבי קרקע מוגבלים.

הערכת הסיכונים מתבססת על תרחיש ייחוס דטרמיניסטי סביר.

 • תרחיש הייחוס ינותח באמצעות תוכנת ALOHA® המבוססת על מודל המחשב את המרחק בין מקום פריצה אפשרי של החומר המסוכן לסביבה לבין הנקודה המרוחקת ביותר בה עדיין קיימת סכנה משמעותית לשלום הציבור.

 

מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים – המשרד להגנת הסביבה:

 • הערכת סיכונים וחישוב מרחקי הפרדה על פי הנחיות של המשרד להגנת הסביבה, מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים.
 • מדיניות המשרד להגנת הסביבה (קישור).

 

תרשים: פיזור ענן גז רעיל

 

הערכת סיכונים כמותית

הערכת סיכונים הסתברותית – Quantitative Risk Assessment

הערכת סיכונים כמותית – הסתברותית (QRA) משמשת לחישוב הנזק הנגרם כתוצאה מאירוע תקרית או תאונה. בזמן פליטה של חומרים מסוכנים קיים הסיכון של פגיעה באנשים ובסביבה. בחישוב מוצאים את הנזק הנגרם כתוצאה מאירוע תקרית או תאונה, ואת טווח הסיכון בו קיים הנזק.

רמת הסיכון מחושבת כתלות טווח הסיכון בהסתברות לאירוע כל תרחיש אפשרי במערכת חומרים מסוכנים.


בחינת תרחישי כשל:

הערכת סיכונים בוחנת את תרחישי הכשל והתוצאות עבור תופעות שונות, כגון:

 • דליפת חומר דליק, הצתה ושריפה.
 • דליפת חומר רעיל, פיזור עננה רעילה.
 • דליפת חומר נפיץ, פיצוץ על-לחץ.
 • תגובת שרשרת והשפעה הדדית.

 

מרכיבי הערכת הסיכונים:

 • פירוט התרחיש לאירוע תקרית או תאונה מבוסס על כשל ציוד או צנרת, תכנון לקוי, חומרי מבנה פגומים או לא נכונים, טעויות אנוש וכדומה.
 • תוצאות האירוע מאופיינים ע"י הפיזור חומר מסוכן, חישוב התוצאה של דליפה ופליטה של החומר וקביעת הנזק הנגרם.
 • הצגת תוצאות החישוב בעקומות שוות סיכון, סיכון אישי – אדם בודד חשוף ללא הגנה.
 • הצגת הסיכון הציבורי, תרשים רמת הסיכון כנגד מספר נפגעים, דיאגרמת F-N.

 

תרשים: רמת סיכון אישי, עקומות שוות סיכון.